o autorze..

Jacek, Jan Pawłowicz urodzony dnia 1 października 1970 roku w Dębicy. Studia filozoficzo-teologiczne zakończył w 2001 r. w Wyższym Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Szczecinie. W 2001 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obronił pracę magisterską z zakresu psychologii pastoralnej pt: Oddziaływanie multimediów na podświadomość człowieka jako problem pedagogiczny i uzyskał stopień magistra teologii. Promotorem pracy był ks. bp Adam Lepa z Łodzi.
    We wrześniu 2001 roku wyjechał na Ukrainę do diecezji Kijowsko-Żytomierskiej gdzie w marcu 2002 roku przyjął święcenia diakonatu i tym samym został włączony do prezbiterium tej diecezji.
    Zaraz po przybyciu na Ukrainę został skierowany na studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydział Teologiczny, specjalizacja - teologia moralna. Egzamin licencjacki zdał 23 czerwca 2003 r. W tym samym roku rozpoczął kurs doktorancki i pisanie pracy doktorskiej na temat:
Pomoc człowiekowi ubogiemu drogą ewangelizacji na przykładzie życia i działalności bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Studium teologicznomoralne, na seminarium naukowym u ks. prof. dra hab. Mariana Graczyka, którą obronił dnia 29 kwietnia 2005 r. W dniu 23 maja 2005 roku Rada Wydziału Teologicznego UKSW nadała mu stopień doktora teologii.
    Autor wielu publikacji naukowych z zakresu teologii moralnej na łamach  „Collectanea Theologica”, "Homo Dei", "Ateneum Kapłańskiego",  "Teologia i Moralność", „Teologia i Człowiek, Kwartalnika Duszpasterstwa Rodzin "Sprawy Rodziny", "Poradnika Spowiednika" oraz popularnonaukowych w Tygodniku Katolickim NIEDZIELA, NASZYM DZIENNIKU i innych. Jest on również członkiem
Stowarzyszenia Teologów  Moralistów oraz kolegium redakcyjnego periodyku „Ukraińska Polonistyka” wydawanego przez Uniwersytet Żytomierski (Ukraina). Współpracuje z Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie w Żytomierzu oraz dwumiesięcznikiem "Mozaika Berdyczowska" (Ukraina). Przez kilka lat był korespondentem KAI w diec. kijowsko-żytomierskiej.
    W centrum zainteresowań autora znajdują się problemy dotyczące małżeństwa i rodziny, problemów wychowawczych młodzieży, etyki mediów oraz teologii Cerkwi prawosławnej.

  Autor jest również licencjonowanym (posiada tzw. zieloną kartę) przewodnikiem po Ziemi Świętej. 

Skontaktuj się z Autorem bezpośrednio
jacek@cyberia.pl