Dk. dr Jacek Jan Pawłowicz

Aby lepiej służyć PRAWDZIE

Pomoc człowiekowi ubogiemu drogą ewangelizacji na przykładzie życia i działalności

św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

Studium teologicznomoralne

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
SYTUACJA HISTORYCZNO – SPOŁECZNO – RELIGIJNA GALICJI WSCHODNIEJ PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

§ 1. TŁO HISTORYCZNO-POLITYCZNE GALICJI PRZEŁOMU XIX I XX STULECIA

art. 1. Galicja w dobie rozbiorów
art. 2. Galicja pod rządami Austrii
art. 3. Pierwsza Wojna Światowa i odrodzenie się państwa polskiego

1. Wojna Światowa 1914–1918 roku i okupacja rosyjska
2. Odrodzenie się państwa polskiego i wojna polsko-ukraińska 1918 - 1919 r.

§ 2. STOSUNKI SPOŁECZNE I GOSPODARCZE PANUJĄCE W GALICJI

art. 1. Sytuacja społeczno – narodowościowa
art. 2. Rolnictwo i przemysł w Galicji
art. 3. Szkolnictwo i oświata

§ 3. ZRÓŻNICOWANIE RELIGIJNE LUDNOŚCI GALICJI

art. 1. Sytuacja religijno - moralna Polaków w Galicji Wschodniej
art. 2. Status Kościoła katolickiego obu obrządków w Galicji

1. Kościół rzymskokatolicki
2. Kościół greckokatolicki (unicki) i „Concordia”

                      art. 3. Żydzi w Galicji

 

ROZDZIAŁ II
ROLA UWARUNKOWAŃ RODZINNYCH I ŚRODOWISKOWYCH W FORMOWANIU APOSTOLSKIEJ POSTAWY BŁ. KS. Z. GORADOWSKIEGO NA RZECZ UBOGICH

§ 1. DOM RODZINNY I DZIECIŃSTWO

art. 1. Rodzina Gorazdowskich

1. Rodzice
2. Rodzeństwo

art. 2. Okres dzieciństwa (1845-1856)

§ 2. FORMACJA INTELEKTUALNA I DUCHOWA W DRODZE KU KAPŁAŃSTWU

art. 1. Lata szkolne (1857-1864)
art. 2. Czas studiów - święcenia kapłańskie (1864-1871)

§ 3. DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKO – KATECHETYCZNA WŚRÓD NAJUBOŻSZYCH (1871-1877)

art. 1. Tartaków (1871-1872)
art. 2. Wojniłów (1872-1875)
art. 3. Bukaczowce (1875 - 1876)
art. 4. Gródek Jagielloński (1876)
art. 5. Żydaczów (1876-1877)

ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO - FORMĄ EWANGELIZACJI UBOGICH

§ 1. TROSKA ŚW. KS. Z. GORADOWSKIEGO O WŁAŚCIWY POZIOM MORALNY I RELIGIJNY MŁODEGO POKOLENIA

art. 1. Sieroty i samotne matki w Zakładzie Dzieciątka Jezus
art. 2. „Zasady i przepisy dobrego wychowania” jako kompendium zasad moralnych w wychowywaniu dzieci i młodzieży
art. 3. Internat pod wezwaniem św. Jozafata dla ubogich studentów
art. 4. Szkoła Niemiecka we Lwowie – w obranie zasad moralności katolickiej

§ 2. NĘDZA DUCHOWA I MATERIALNA PRZYCZYNĄ UPADKU MORALNEGO CZŁOWIEKA

art. 1. Bezdomni i bezrobotni w Domu Pracy
art. 2. Zakład Św. Józefa dla Nieuleczalnych i Rekonwalescentów
art. 3. Tania Kuchnia Ludowa
art. 4. Instytut dla Ubogich Chrześcijan

§ 3. TROSKA BŁ. KS. Z. GORAZDOWSKIEGO O ZAPEWNIENIE KONTYNUACJI DLA MISJI EWANGELIZACYJNEJ WŚRÓD UBOGICH

art. 1. Założyciel Zgromadzenia
art. 2. W trosce o należyty poziom życia duchowego i moralnego kapłanów
art. 3. Ewangelizacja poprzez prasę katolicką

1. „Katechizmy” i inne publikacje
2. Redaktor pisma „Bonus Pastor”
3. Sprawa „Gazety Codziennej”

ROZDZIAŁ IV
KONCEPCJA DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ JAKO DROGI EWANGELIZACJI U ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

§ 1. ŹRÓDŁA KONCEPCJI EWANGELIZACYJNEJ ŚW. KS. Z. GORAZDOWSKIEGO

art. 1. Doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego
art. 2. Życie wewnętrzne

§ 2. ELEMENTY EWANGELIZACJI POPRZEZ POMOC UBOGIM

art. 1. Człowiek ubogi podmiotem ewangelizacji
art. 2. W poszukiwaniu zagubionej godności ludzkiej

1. Pojęcie godności
2. Praca a godność człowieka
3. Bezdomność jako konsekwencja ubóstwa
4. Skutki ubóstwa wśród dzieci i młodzieży

art. 3. Pomoc ubogim objawianiem się miłosiernej miłości Boga

§ 3. RÓŻNORODNOŚĆ DRÓG EWANGELIZACJI WYTYCZONYCH PRZEZ ŚW. KS. Z. GORAZDOWSKIEGO

art. 1. Wydobycie człowieka z nędzy materialnej
art. 2. Ewangelizacja cierpiących nędzę duchową i moralną
art. 3. Formacja ewangelizacyjna na drodze niesienia pomocy ubogim
 

ROZDZIAŁ V
AKTUALNOŚĆ EWANGELIZACYJNEJ DROGI ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

§ 1. NĘDZA MATERIALNA I DUCHOWA JAKO SPUŚCIZNA SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO

art. 1. Główne założenia ideologii komunistycznej
art. 2. „Moralność” komunistyczna
art. 3. Skutki gospodarki komunistycznej

§ 2. POTRZEBA PRACY „U PODSTAW” PRZEZ POMOC NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

art. 1. Alkoholizm
art. 2. Bezrobotni i bezdomni
art. 3. Kryzys rodziny i aborcja

1. Kryzys rodziny
2. Aborcja

art. 4. Prostytucja i problem AIDS
art. 5. Narkomania
art. 6. Problem tzw. „dzieci ulicy”

§ 3. ZASTOSOWANIE METOD PRACY WYPRACOWANYCH PRZEZ ŚW. KS. Z. GORAZDOWSKIEGO W TROSCE O ZACHOWANIE GODNOŚCI CZŁOWIEKA BĘDĄCEJ FUNDAMENTEM EWANGELIZACJI

art. 1. Walka z alkoholizmem jako przyczyną upadku moralnego i religijnego człowieka
art. 2. Wpływ pracy na życie moralne człowieka
art. 3. W obronie życia nienarodzonych
art. 4. W trosce o właściwy rozwój moralny dzieci i młodzieży
art. 5. Bł. ks. Z. Gorazdowski - prekursor opieki hospicyjnej

§ 4. KONTYNUACJA EWANGELIZACYJNEJ KONCEPCJI PRACY WŚRÓD UBOGICH W DZIAŁALNOŚCI ZGROMADZENIA SS. JÓZEFITEK

art. 1. „Ręce przy pracy” jako specyfika charyzmatu
art. 2. Praktyczna realizacja charyzmatu
art. 3. Powrót do korzeni – praca misyjna na Ukrainie
 

ZAKOŃCZENIE